`
STATUTEN
Artikel 1
Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
1. De vereniging is genaamd "De Zwarte Olifant"
Zij heeft haar hoofdvestiging in de gemeente Woerden.
2. De vereniging is opgericht op 1 september 2007.
3. De vereniging is ingeschreven in het Verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Artikel 2
Duur
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus .

Artikel 4
Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel het schaken te bevorderen in al zijn verschijningsvormen maar heeft als belangrijkste doel recreatie en opleiding van kinderen en jongeren d.m.v. lessen, competities en toernooien. Als sub-doel heeft zij de organisatie van deze activiteiten voor volwassenen, maar het belang van de kinderen en jongeren staat altijd voorop en weegt het zwaarst.

Artikel 5
Het bestuur
1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid.

Artikel 6
Contributie
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie waarvan de hoogte door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Artikel 7
Algemene vergaderingen
1. Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste clubavond in september. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

Artikel 8
Statutenwijziging
1. De statuten kunnen niet worden gewijzigd of aangevuld. Indien er binnen de algemene vergadering onvoldoende draagkracht ontstaat voor het handhaven ervan dient de vereniging te worden ontbonden.

Artikel 9
Ontbinding
1. In geval van ontbinding van de vereniging wordt bij voldoende draagkracht de vereniging (met nieuwe statuten) voortgezet onder de naam Het Grijze Olifantje. Bij onvoldoende draagkracht zal het eventuele batig saldo ten goede komen aan de plaatselijke postduivenvereniging(en).

Artikel 10
Huishoudelijk reglement
1. De algemene vergadering stelt jaarlijks een huishoudelijk reglement vast omtrent alle niet in deze statuten genoemde zaken binnen de vereniging.

Artikel 11
Bestuursbenoeming
1. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij mogen niet langer dan twee periodes achter elkaar dezelfde functie bekleden en zij mogen in totaal niet langer dan dertig jaar bestuurslid zijn. Een uitzondering op dit artikel geldt voor de oprichter van deze vereniging Sjoerd-Jan Kievits. Hij blijft zolang hij dit wil voorzitter van het bestuur.

Slotbepaling
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
1. Sjoerd-Jan Kievits
2. Jeison van der Aalst
3. Sten Goes
4. Hans van Steijn
5. Jelle Wiering

van wie de sub 1, 2 en 3 genoemden de functies van resp. voorzitter en penningmeester, secretaris, vice-voorzitter zullen bekleden.

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.